Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINEUmów spotkanie

Ustanowienie i funkcjonowanie rady nadzorczej w spółce z o.o.

29 Styczeń 2024Kanelaria Mitra

Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) stanowi jedno z organów nadzoru i kontroli nad działalnością spółki. W niniejszym artykule omówimy, jak ustanowić radę nadzorczą w spółce z o.o. oraz jakie są jej główne funkcje i uprawnienia.

1. Ustanowienie rady nadzorczej

Ustanowienie rady nadzorczej w spółce z o.o. jest dobrowolne i zależy od wyboru wspólników lub postanowień umowy spółki. Jednak istnieją określone przesłanki, w których obowiązkowe jest ustanowienie rady nadzorczej. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, rada nadzorcza jest obowiązkowa w spółkach z o.o.:

O kapitale zakładowym przekraczającym określoną kwotę,

W których w umowie spółki określono taką konieczność,

Gdzie przepisy Kodeksu spółek handlowych lub innych ustaw nakładają na spółkę obowiązek ustanowienia rady nadzorczej.

2. Funkcje rady nadzorczej

Rada nadzorcza pełni kluczową rolę w monitorowaniu działalności spółki z o.o. Oto jej główne funkcje:

  • Nadzór nad zarządem: Rada nadzorcza kontroluje działania zarządu spółki, w tym sposób zarządzania majątkiem spółki i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.
  • Opiniowanie sprawozdań finansowych: Rada nadzorcza zobowiązana jest do zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych spółki. Jej opinia stanowi ważny element nadzoru nad gospodarką finansową spółki.
  • Występowanie z wnioskami: Rada nadzorcza ma prawo składać wnioski wobec zgromadzenia wspólników lub zarządu spółki. Mogą to być zarówno wnioski rekomendujące działania, jak i ostrzegające przed pewnymi ryzykami lub problemami.

3. Skład rady nadzorczej

Skład rady nadzorczej może być różny i zależy od postanowień umowy spółki. Przeważnie składa się z przynajmniej trzech członków, którzy nie muszą być wspólnikami spółki. Rada nadzorcza powinna być niezależna i działać w interesie spółki, co oznacza, że jej członkowie nie powinni być zainteresowani w działalności spółki w sposób, który mógłby prowadzić do konfliktu interesów.

4. Wypowiedzenie umowy o pracę dla prezesa rady nadzorczej

Jeśli spółka zatrudnia prezesa rady nadzorczej, to Kodeks spółek handlowych przewiduje, że umowa o pracę dla prezesa rady nadzorczej może być wypowiedziana bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez niego obowiązków w sposób rażący.

 

 

Rada nadzorcza w spółce z o.o. odgrywa istotną rolę w nadzorowaniu i kontrolowaniu działalności spółki. Jej ustanowienie jest często zależne od okoliczności i wielkości kapitału zakładowego spółki, a jej główne funkcje obejmują nadzór nad zarządem, opiniowanie sprawozdań finansowych oraz możliwość występowania z wnioskami w interesie spółki. Skład rady nadzorczej powinien być niezależny i zapewniać obiektywizm w podejmowanych decyzjach. Warto zawsze rozważyć, czy ustanowienie rady nadzorczej jest zalecane, a jej funkcjonowanie zgodne z interesem spółki.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelariamitra.pl

Zaufali nam

Klienci naszej Kancelarii

Umów spotkanie

Umów spotkanie

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony Kancelaria Radców Prawnych Mitra Badalyan i Trojanowski w Przemyślu, ul. Lwowska 52/200.

Top