Porada prawna ONLINE
Porada prawna ONLINE
Radca prawny - zawód zaufania publicznego

Radca prawny - zawód zaufania publicznego

Kancelaria Radcy Prawnego Mitra Arman Badalyan zajmuje się świadczeniem usług prawniczych w zakresie prawa cywilnego w tym prawa autorskiego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz  prawa administracyjnego i prawa karnego.

Zdobyta wiedza i doświadczenie połączone z chęcią niesienia pomocy i pracy w wymarzonym zawodzie, to czynniki które przełożyły się na otwarcie własnej kancelarii prawnej.

Podchodzę do mojej pracy z pasją, dzięki temu mogę z dużym zaangażowaniem pomagać innym ludziom w rozwiązywaniu ich problemów życiowych.

Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, od samego początku starając się wypracować właściwe relacje z każdym klientem, mając na uwadze indywidualne cechy każdego człowieka.

Świadcząc pomoc prawną zachowuję dyskrecję, do czego zobowiązany jestem także przez ustawę i etykę zawodową.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Zobacz czym się zajmujemy

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria Mitra zajmuje się min. sporządzaniem wszelkich pism procesowych: pozwów, wniosków, apelacji, skarg, wezwań do zapłaty. Reprezentujemy swoich klientów przed sądami wszystkich instancji na terenie Polski. Prowadzimy takie sprawy jak: sprawy o zapłatę, sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, windykacje należności, sprawy związane z czynami niedozwolonymi, ochrona własności, stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia, uwłaszczenia, uzgadnianie stanu prawnego nieruchomości Sporządzamy i opiniujemy umowy cywilno-prawne...

Zobacz więcej

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kancelaria Mitra zajmuje się min. sprawami o rozwód, separację, podział majątku małżeńskiego, ustalenie, obniżenie lub podwyższenie alimentów, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, opieka, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie całkowite, ubezwłasnowolnienie częściowe, ustanowienie kurateli, zgodę sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka...

Zobacz więcej

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Kancelaria Mitra zajmuje się min. sprawami o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zniesienie współwłasności, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, unieważnienie testamentu, roszczenie o zachowek, zabezpieczenie spadku. Doradzamy przy sporządzaniu testamentu, podziału majątku spadkowego, dokonywaniu zapisów spadkowych...

Zobacz więcej

Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej

Kancelaria Mitra zajmuje się min. sprawami o wynagrodzenie autorskie, sprzedaż i licencja praw autorskich. Doradzamy w zakresie rozporządzania prawami autorskimi. Sporządzamy i oceniamy umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych. Reprezentujemy twórców w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej...

Zobacz więcej

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

Kancelaria Mitra zajmuje się min. sprawami o związanymi z ochroną dóbr osobistych, w tym renomy, wizerunku, prywatności, godności, dobrego imienia, czci, klienteli, miru domowego. Doradzamy i reprezentujemy także w sprawach o zniesławienie, znieważenie, dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania. Pomagamy również przy sporządzaniu umów dotyczących wykorzystania wizerunku...

Zobacz więcej

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej

Kancelaria Mitra zajmuje się min. przygotowywaniem i opiniowaniem umów z zakresu prawa własności przemysłowej, w szczególności umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych. Zakres usług obejmuje także rejestrowanie znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym, opracowywanie regulaminów korzystania z dóbr intelektualnych, prowadzenie postępowań sądowych i negocjacji, dotyczących naruszeń praw z patentów i znaków towarowych...

Zobacz więcej

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Kancelaria Mitra zajmuje się min. dochodzeniem odszkodowań powypadkowych, komunikacyjnych, z OC i AC, za wypadek w rolnictwie lub w pracy, za opóźniony lot, za błędy medyczne, za uszczerbek na zdrowiu, odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, za zalane mieszkanie, za zniszczone mienie. Zakres usług obejmuje również dochodzenie zadośćuczynienia za ból i cierpienie doznane w wypadku, za śmierć osoby bliskiej oraz rent z tytułu utraty zarobków, utraty powodzenia na przyszłość, a także wyrównawczych z tytułu śmierci osoby bliskiej...

Zobacz więcej

Prawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria Mitra zajmuje się min. sprawami o roszczenia pracownicze, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o zaległe wynagrodzenie, reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach sądowych, doradztwo w sprawach z zakresu reny i emerytur, zwolnienia grupowe i indywidualne, ustalenie istnienia stosunku pracy, sprawy o mobbing i dyskryminację, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zajmujemy się także projektowaniem i opiniowaniem umów o pracę, zlecenie i dzieło, nadgodziny, odprawy, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy i wynagradzania oraz inne akty i przepisy wewnętrzne pracodawcy, kary porządkowe i świadectwa pracy, dokumentacja pracownicza...

Zobacz więcej

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria Mitra zajmuje się min. sprawami prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, zezwolenie na pobyt dla cudzoziemca, ochrony konsumenta, ochrony środowiska, działalności gospodarczej. Zakres usług obejmuje również sporządzanie wniosków, odwołań od decyzji, reprezentowanie przed organami administracji i sądami administracyjnymi...

Zobacz więcej

Obsługa cudzoziemców

Obsługa cudzoziemców

Kancelaria Mitra zajmuje się min. reprezentacją cudzoziemców w sądach i przed organami administracji państwowej. Zakres usług obejmuje także zezwolenia: na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego UE, na pobyt czasowy, na pobyt czasowy i pracę, na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, na pobyt czasowy dla członków rodzin obywatela RP, pobyt na terytorium RP cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi, oraz w przypadkach wskazania innych okoliczności. Pomagamy także przy uzyskiwaniu wszystkich innych niezbędnych zezwoleń.

Zobacz więcej

Prawo karne i wykroczenia

Prawo karne i wykroczenia

Kancelaria Mitra zajmuje się min. takimi sprawami jak: jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków, posiadanie narkotyków lub innych substancji odurzających, oszustwa i wyłudzenia, o zniesławienie i znieważenie, wypadki drogowe, kradzież, rozbój. Pomagamy także sprawcom i pokrzywdzonym pobić i innych przestępstw przeciwko zdrowiu. Występujemy w charakterze obrońców osób podejrzanych i oskarżonych, jak również pełnomocników pokrzywdzonych. Kancelaria zajmuje się zarówno sprawami o przestępstwa jak i wykroczenia. Pomagamy również na etapie postępowania wykonawczego w takich sprawach jak: odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, rozłożenie grzywny na kilka rat, warunkowe przedterminowe zwolnienie...

Zobacz więcej

Doradztwo w biznesie

Doradztwo w biznesie

Kancelaria Mitra zajmuje się całościowym wsparciem dla biznesu w takich obszarach jak prowadzenie firmy, marketing, rozwój i problemy prawne. Doradzamy zarówno początkującym przedsiębiorcom, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie, jak i dużym firmom...

Zobacz więcej

Aktualności

Najnowsze wpisy i informacje

14 Styczeń 2021

Obecnie w stolicy działa kilka stowarzyszeń i organizacji związanych z kulturą Ormian. To dzięki...

14 Styczeń 2021

Chorut to niezwykle charakterystyczna przyprawa stosowana w kuchni ormiańskiej. Jej...

Ormiańska kultura w Warszawie
09 Listopad 2020

W poprzednim artykule omówione zostały najważniejsze miejsca na ormiańskiej mapie...

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu kontakt@kancelariamitra.pl

Top